עמוד ראשי מירק סקריפטינג ארכיון [פרסום] LotteryBot By Xronic Version 1.4

[פרסום] LotteryBot By Xronic Version 1.4

ארכיון האתר הוא לנושאים שלא נמצאו לנכון לפרסום אך בכל זאת יכולים להוות שימוש.

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 06 אוקטובר 2010, 13:00
יוצר: XRONIC
גרסא: 1.3
הסבר: יש לעשות קליק ימני,ולפתוח הכל. יש הסברים מותאמים בעברית. ע"י HELP במניו.

הורדה: יש אפשרות להוריד את הבוט.
מי שרוצה יכול להסתפק בקוד:
*אנא ממכם לא לשנות קדריט, תודה רבה!
קוד:

; Lottery/Bigno Bot By `Xronic     ;
; Please dont change credits       ;
; version bot: 1.4 / update: soon  ;
; //////////////////////////////// ;
; Variables (% | Exmaple: %b.chan) ;
; %b.chan = channel, %b.sign = !   ;
; //////////////////////////////// ;
on *:kick:%b.Chan: if ($read(bingoregs.txt,w,* $+ $address($knick,2)) { write -dl $+ $readn bingoregs.txt }
on *:ban:%b.chan: if ($read(bingoregs.txt,w,* $+ $banmask) { write -dl $+ $readn bingoregs.txt }
on *:part:%b.Chan: if ($read(bingoregs.txt,w,* $+ $wildsite) { write -dl $+ $readn bingoregs.txt }
on *:Quit: if ($read(bingoregs.txt,w,* $+ $wildsite) { write -dl $+ $readn bingoregs.txt }
on *:nick: if ($read(bingoregs.txt,w,* $+ $wildsite) { write -l $+ $readn bingoregs.txt $nick $wildsite }
on *:connect:{
  .timer 1 2 /join %b.chan
  echo -s %color1 Welcome to Xronic lotterybot Version: 1.4 %color2
  echo -s %color1 Have Bug? do /q [P51]`Xronic %color2
  echo -s %color1 Ty for you use in my bot %color2
  echo -s %color1 Ty Vendetta for the help %color2
  echo -s %color1 Good day. %color2
}
on *:load:{
  set %b.chan $input(channel,e,channel( $+ %b.chan $+ )
  set %b.sign $input(Sign,e,sign ex: !)
  set %color1 0,1[11«0 | set %color2 11»0]
  echo -a %color1 on load settings is over! %color2
}
on *:text:*:%b.chan: {
  if ($1 == %b.sign $+ Regs) && (%bingo.status == ON) && (!%flood) { bingoregs | set -u3 %flood 1 }
  elseif (($1 == %b.sign $+ Regs) || ($1 == %b.sign $+ Reg) || ($1 == %b.sign $+ Status) || ($1 == %b.sign $+ Del) || $1 == %b.sign $+ prize)) && (%bingo.status == OFF) && (!%flood) { msg %b.chan %color1 There isn't lottery for the momnet, Ready for the next match. %color2 | set -u3 %flood 1 } 
  elseif (($1 == %b.sign $+ Commands) || ($1 == %b.sign $+ Help)) && (%bingo.status == OFF) && (!%flood) { msg %b.chan %color1 %color3 $+ Commands are: $+ %color4 $+ %color3 %b.sign $+ %color4 $+ Admin $+ %color3 %b.sign $+ %color4 $+ Prize $+ %color3 %b.sign $+ %color4 $+ Regs $+ %color3 %b.sign $+ %color4 $+ status $+ %color3 %b.sign $+ %color4 $+ Regs $+ %color3 %b.sign $+ %color4 $+ Last %color2 | set -u3 %flood 1 }
  elseif (($1 == %b.sign $+ Commands) || ($1 == %b.sign $+ Help)) && (%bingo.status == ON) && (!%flood) { msg %b.chan %color1 %color3 $+ Commands are: $+ %color4 $+ %color3 %b.sign $+ %color4 $+ Admin $+ %color3 %b.sign $+ %color4 $+ Prize $+ %color3 %b.sign $+ %color4 $+ Regs $+ %color3 %b.sign $+ %color4 $+ status $+ %color3 %b.sign $+ %color4 $+ Regs $+ %color3 %b.sign $+ %color4 $+ Last %color2 | set -u3 %flood 1 }
  elseif ($1 == %b.sign $+ Prize) && (%bingo.status == ON) && (!%flood) { msg %b.chan %color1 %color3 $+ The prize is: %color4 $+ %b.prize %color2 | set -u3 %flood 1 }
  elseif ($1 == %b.sign $+ status) && (%bingo.status == ON) && (!%flood) { msg %b.chan %color1 %color3 $+ The lottery started in: %color4 $+ $+ $readini(Settings.ini,At,Date-time) $+ $+ %color3 admin: %color4 $+ $+ %b.admin $+ %color3 $+ prize: %color4 $+ $+ %b.prize $+ , %color4 $+ to register type: %color3 $+ %b.sign $+ %color4 $+ Reg $+ . %color2 | set -u3 %flood 1 }
  elseif ($1 == %b.sign $+ Last) && (%bingo.status == OFF) && (!%flood) { msg %b.chan %color1 %color3 $+ The last lottery started in: %color4 $+ $+ $readini(Settings.ini,At,Date-time) $+ %color3 $+ prize: %color4 $+ $+ %b.prize $+ , %color3 $+ $+ admin: $+ $+ %color4 %b.admin $+ , %color3 $+ winner: %color4 $+ $+ %last.win $+ %color2 }
  elseif ($1 == %b.sign $+ Admin) && (%bingo.status == ON) && (!%flood) { msg %b.chan %color1 %color3 $+ The admin is: %color4 $+ %b.admin %color2 | set -u3 %flood 1 }
  if ($1 == %b.sign $+ Admins) && (!%flood) {
    var %x = 1
    while ($ini(Admins.ini,%x)) {
      if ($readini(Admins.ini,$ini(Admins.ini,%x),Logged)) set %ononon %ononon $ini(Admins.ini,%x)
      else set %ofofff %ofofff $ini(Admins.ini,%x)
      inc %x
    }
    msg %b.chan %color1 Admins Are: 3 $+ %ononon 4 $+ %ofofff %color2
    unset %ofofff , %ononon
  }
  elseif ($1 == %b.sign $+ Credits) && (!%flood) { msg %b.chan %color1 %color4 $+ Lottery bot was created by %color3 $+ Xronic %color4 $+ version: $+ %color3 1.4 %color2 | set -u3 %flood 1 }
  elseif ($1 == %b.sign $+ Version) && (!%flood) { msg %b.chan %color1 Lotterybot version: 1.4 %color2 }
  elseif (($1 == %b.sign $+ Del) || ($1 == %b.sign $+ Remove)) && (%bingo.status == ON) && (!%flood) {
    if ($read(bingoregs.txt,w,* $+ $wildsite)) { write -dl $+ $readn bingoregs.txt | msg %b.chan %color1 %color3 $+ $+ $nick $+ $+ %color4  $+ , You are removed from the Lottery in success! %color2 | set -u2 %flood 1 }
    else { msg %b.chan %color1 %color3 $+ $+ $nick $+ $+ %color4  $+ , You are not registered to the lottery! %color2 | set -u2 %flood 1 }
  }
  elseif ($1 == %b.sign $+ Reg) && (%bingo.status == ON) && (%b.tagg == 1) && (* $+ %b.tag $+ * iswm $nick) && (!%flood) { msg %b.chan %color1 %color3 $+ $+ $nick $+ $+ %color4 $+ , admin %color3 $+ $+ %b.admin $+ $+ %color4 blocked your tag! ( $+ %color3 $+ %b.tag $+ %color4 $+ ) %color2 | set -u3 %flood 1 }
  elseif ($1 == %b.sign $+ Reg) && (%bingo.status == ON) && (!%flood) {
    if ($read(bingoregs.txt,w,* $+ $wildsite)) { msg %b.chan %color1 %color3 $+ $+ $nick $+ $+ %color4 $+ , You are already register to the lottery %color2 | set -u3 %flood 1 | halt }
    else { write bingoregs.txt $nick $wildsite | msg %b.chan %color1 %color3 $+ $+ $nick $+ $+ %color4 $+ , succesfully registered to the lottery now %color2 | set -u3 %flood 1
      if ($lines(bingoregs.txt) == %b.users) { endbingo }
    }
  }
}
on *:text:$(%b.sign $+ *):*:{
  tokenize 32 $mid($1-,2) | var %n = Ctl $nick,%c = Ctl %b.chan
  if (!%Cfld) {
    if ($target == %b.chan) || ($target !ischan) {
      %e = Ctl $iif($target ischan,%b.chan,$nick)
      if ($1 == Admins) { %e $Admins | inc -u5 %flood }
      if ($Admins($right($wildsite,-4)).logged) {
        if ($1 == TEXT) { %e TEXT | cfld }
      }
    }
    if ($target !ischan) {
      if ($1 == Login) && ($Admins($2 $3).login) && (!$Admins($right($wildsite,-4)).logged) { writeini Admins.ini $2 Logged $right($wildsite,-4) | %c $nick has been connected to admin account. User: $Admins($right($wildsite,-4)).user ( $+ $wildsite $+ ) | %n You have been connected to admin account. User: $Admins($right($wildsite,-4)).user ( $+ $wildsite $+ ) | /mode %b.chan +v $nick | inc -u5 %flood }
      elseif ($1 == Logout) && ($Admins($right($wildsite,-4)).logged) { %c $nick has been disconnected from admin account. User: $Admins($right($wildsite,-4)).user $+ $Chr(44) Reason: Logout ( $+ $wildsite $+ ) | %n You have been disconnected to admin account. User: $Admins($right($wildsite,-4)).user $+ $Chr(44) ( $+ $wildsite $+ ) | remini Admins.ini $Admins($right($wildsite,-4)).user Logged | inc -u5 %flood }
      elseif ($1 == Add && $5) {
        if ($2 == Admin) {
          if ($3 == %botpass) {
            if ($Admins($4).isin) { %n Error: the username $4 is already in use $+ $chr(44) please try another user name. }
            else { writeini Admins.ini $4 Pass $5 | %n Admin successfully added $+ $chr(44) for login /msg $me %Cign $+ login $4 $5 }
          }
          else { %n Error: the bot pass is wrong ! }
        }
        inc -u5 %flood
      }
      elseif ($1 == Del && $4) {
        if ($2 == Admin) {
          if ($3 == %botpass) {
            if ($Admins($4).isin) { remini Admins.ini $4 | %n Admin successfully removed $+ $chr(44) user: $4 }
            else { %n Error: the username $4 is not on the admins list. }
          }
          else { %n Error: the bot pass is wrong ! }
        }
        inc -u5 %flood
      }
      elseif ($1 == Change && $5) {
        if ($2 == Botpass) {
          if ($3 == %botpass) {
            if ($4 == $5) { %n The bot pass is successfully changed from %botpass to $4 | set %botpass $4 }
            else { %n Error: Wrong syntax. !Change botpass <botpass> <newbotpass> <newbotpass> }
          }
          else { %n Error: the bot pass is wrong ! }
        }
        inc -u5 %flood
      }
      if (!$Admins($right($wildsite,-4)).logged) halt
      if ($1 == Help) || ($1 == commands) && (!%flood) { msg $nick %color1 Commands are: %b.sign $+ start, %b.sign $+ stop, %b.sign $+ set-users, %b.sign $+ set-admin, %b.sign $+ set-prize, %b.sign $+ set-mahur, %b.sign $+ set-lomahur, %b.sign $+ set-chan, %b.sign $+ set-winner, %b.sign $+ setblock-tag, %b.sign $+ statusblock-tag (options: 1/2), %b.sign $+ Statusbot (options: 0/1)  %color2 | set -u3 %flood 1 }
      elseif ($1 == start) && (!%flood) { unset %bingo.status | startbingo-pm | set -u3 %flood 1 }
      elseif ($1 == start) && (%bingo.status == ON) && (!%flood) { msg $nick %color1 The Lottery 9running %color4 $+ in the channel.| set -u3 %flood 1 }
      elseif ($1 == stop) { notbingo }
      elseif ($1 == stop) && (%bino.status == OFF) && (!%flood) {  msg $nick %color1 Lottery isn't running at the momenet. %color2 | set -u3 %flood 1 }
      elseif ($1 == set-users) && (!%flood) { set %b.users $2 | set %b.users $2- | msg $nick %color1 Done! %color2 | set -u3 %flood 1 }
      elseif ($1 == set-admin) && (!%flood) { set %b.admin $2- | msg $nick %color1 Done! %color2 | set -u3 %flood 1 }
      elseif ($1 == set-prize) && (!%flood) { set %b.prize $2- | msg $nick %color1 Done! %color2 | set -u3 %flood 1 }
      elseif ($1 == set-mahur) && (!%flood) { set %bingo.rand ON | msg $nick %color1 Done!, now setting the winner for lottery commands: !set-winner <nick> Exmaple: !set-winner Xronic %color2 | set -u3 %flood 1 }
      elseif ($1 == newwiner) && (!%flood) { set %n.win ON | newwiner }
      elseif ($1 == set-lomahur) && (!%flood) { set %bingo.rand OFF | unset %b.winner |  msg $nick %color1 Done! %color2 | set -u3 %flood 1 }
      elseif ($1 == set-chan) && (!%flood) { set %b.chan $2 | msg $nick %color1 Done! %color2 | set -u3 %flood 1 }
      elseif ($1 == set-winner) && (!%flood) { set %b.winner $2 | msg $nick %color1 Done! %color2 | set -u3 %flood 1 }
      elseif ($1 == set-blocktag) && (!%flood) { set %b.tag $2- | msg $nick %color1 Done! %color2 | set -u3 %flood 1 }
      elseif ($1 == statusblock-tag) && (!%flood) { set %b.tagg $2 | msg $nick %color1 Done %color2 | set -u3 %flood 1 }
      elseif ($1 == StatusBot) && (!%flood) { set %bingo.run $2 | msg $nick %color1 Done %color2 | set -u3 %flood 1 }
      elseif ($1 == settings) && (!%flood) {
        if ($numtok(%b.chan,32) isnum 1-100) { msg $nick %color1 Cahnnel is: %b.chan %color2 | set -u3 %flood 1 }
        if ($numtok(%b.sign,32) isnum 1-100) { msg $nick %color1 Sign is: %b.sign %color2 | set -u3 %flood 1 }
        if ($numtok(%b.prize,32) isnum 1-100) { msg $nick %color1 Prize is: %b.prize %color2 | set -u3 %flood 1 }
        if (%bingo.run == 0) { msg $nick %color1 StatusBot: 4,1OFF!0,1  %color2 | set -u3 %flood 1 }
        if (%bingo.run == 1) { msg $nick %color1 StatusBot: 3,1ON!0,1 %color2 | set -u3 %flood 1 }
        if ($numtok(%b.winner,32) isnum 1-100) { msg $nick %color1 Winner is: %b.winner %color2 | set -u3 %flood 1 }
        if ($numtok(%b.admin,32) isnum 1-100) { msg $nick %color1 Admin is: %b.admin %color2 | set -u3 %flood 1 }
        if (%bingo.rand == ON) { msg $nick %color1 Mahur status: 3,1ON!0,1 %color2 | set -u3 %flood 1 }
        if ($numtok(%b.winner,32) == isnum 1-100) { msg $nick %color1 Winner: %b.winner %color2 | set -u3 %flood 1 }
        if (%bingo.rand == OFF) { msg $nick %color1 Mahur status: 4,1OFF!0,1 %color2 | set -u3 %flood 1 } 
      }
    }
  }
}
alias Admins {
  if ($1) {
    if ($prop == user) { var %x = 1 | while (%x <= $ini(Admins.ini,0)) { if ($1 == $readini(Admins.ini,$ini(Admins.ini,%x),Logged)) return $ini(Admins.ini,%x) | inc %x } }
    if ($prop == login) && ($readini(Admins.ini,$gettok($1,1,32),Pass) == $gettok($1,2,32)) { return $true }
    if ($prop == isin) { var %x = 1 | while (%x <= $ini(Admins.ini,0)) { if ($1 == $ini(Admins.ini,%x)) { return $true | break } | inc %x } }
    if ($prop == logged) { var %x = 1 | while (%x <= $ini(Admins.ini,0)) { if ($1 == $readini(Admins.ini,$ini(Admins.ini,%x),Logged)) { return $true | break } | inc %x } }
  }
  if (!$prop) { var %x = 1, %y = 0 | while (%x <= $ini(Admins.ini,0)) { var %admins = %admins $iif($readini(Admins.ini,$ini(Admins.ini,%x),Logged),3,4) $+ $ini(Admins.ini,%x) | if ($readini(Admins.ini,$ini(Admins.ini,%x),Logged)) inc %y | inc %x } | return Admins are ( $+ $iif(%y == 0,14,03) $+ %y $+ %Color1 $+ / $+ $ini(Admins.ini,0) $+ ) $replacE(%admins,$chr(32),$+(%Color1,$chr(44),$chr(32))) }
}
alias Ctl /msg $1 %color1 %Color4 $+ $2- %color2
alias bingoregs {
  unset %timer
  var %x 1,%k 1,%t
  while (%x <= $lines(bingoregs.txt)) {
    var %t = %t $gettok($read(bingoregs.txt,%x),1,32) | inc %x | inc %k
    if (%k == 15) { inc %timer | .timer 1 $calc(%timer *2) msg %b.chan %color1 $iif(%timer == 1,Lottery regs ( $+ $Lines(bingoregs.txt) $+ / $+ %b.users $+ ): $+ $chr(32)) $+ $replace(%t,$chr(32),$+($chr(44),$chr(32))) %color2 | var %k $null,%t $null }
  }
  if (!$read(bingoregs.txt)) { msg %b.chan %color1 There are no registered users ( $+ $Lines(bingoregs.txt) $+ / $+ %b.users $+ ) %color2 }
  elseif ($calc($lines(bingoregs.txt) - %x) < 15) { inc %timer | .timer 1 $calc(%timer *2) msg %b.chan %color1 $iif(%timer == 1,Lottery regs ( $+ $Lines(bingoregs.txt) $+ / $+ %b.users $+ ): $+ $chr(32)) $+ $replace(%t,$chr(32),$+($chr(44),$chr(32))) %color2 }
  inc $(-u $+ $calc(%timer *2 +5)) %flood
  unset %timer
}
alias endbingo {
  .remove lastregs.txt
  ;lo mahur
  mode %b.chan +m
  .timer 1 10 mode %b.chan -m
  if (%bingo.rand == OFF) {
    set %b.winner $gettok($read(bingoregs.txt),1,32)
    .timer 1 1 msg %b.chan %color1 Lotterybot is now mixing the %color3 $+ registers %color4 $+ please wait %color2
    .timer 1 2 msg %b.chan %color1 I`m choose the %color3 $+ winner $+ %color4 please waiting 2secs.. %color2
    .timer 1 4 msg %b.chan %color1 And the %color3 $+ winner $+ %color4 is ... %color2
    .timer 1 5 msg %b.chan %color1 And the %color3 $+ winner $+ %color4 is ... %color2
    .timer 1 6 msg %b.chan %color1 The winner is: %color3 $+ %b.winner $+ %color4 $+ , send now message to %color3 $+ %b.admin $+ %color4 to get your prize: %color3 $+ %b.prize $+ %color4 $+ . %color2
    .timer 1 7 /notice %b.admin %color1 %color3 $+ System msg: $+ %color4 for do newwiner %color3 $+ %b.sign $+ %color4 $+ newwiner tpye: /msg $me %color3 $+ %b.sign $+ %color4 $+ newwiner %color2
  }
  ;mahur
  if (%bingo.rand == ON) {
    .timer 1 1 msg %b.chan %color1 Lotterybot now mixing the %color3 $+ registers %color4 $+ please wait %color2
    .timer 1 2 msg %b.chan %color1 I`m choose the winner please waiting 2secs.. %color2
    .timer 1 4 msg %b.chan %color1 And the winner is ... %color2
    .timer 1 5 msg %b.chan %color1 And the winenr is ... %color2
    .timer 1 6 msg %b.chan %color1 The winner is: %color3 $+ %b.winner $+ %color4 $+ , send now message to %color3 $+ %b.admin $+ %color4 to get your prize: %color3 $+ %b.prize $+ %color4 $+ . %color2
    .timer 1 7 /notice %b.admin %color1 %color3 $+ System msg: $+ %color4 for do newwiner %color3 $+ %b.sign $+ %color4 $+ newwiner tpye: /msg $me %color3 $+ %b.sign $+ %color4 $+ newwiner %color2
  }
  .timer 1 8 mode %b.chan +v %b.winner
  .timer 1 8 msg %b.winner //echo -a %color1 Hello %b.winner $+ , You are won in %color3 $+ %b.chan %color4 $+ lottery send message to %color3 $+ %b.admin %color4 $+ to get you are prize %color2
  set -u7 %flood on
  .copy -o bingoregs.txt lastregs.txt
  .remove bingoregs.txt
  .timer 1 420 .remove lastregs.txt | .timer 1 421 set %n.win OFF
  off
}

alias newwiner {
  if (%n.win == OFF) { msg $nick %color1 Over the time for newwiner %color2 }
  if (%bingo.rand == OFF) {
    if (%n.win == ON) {
      .timer 1 1 set %b.winner $gettok($read(lastregs.txt),1,32)
      .timer 1 2 /mode %b.chan +m
      .timer 1 3 msg %b.chan %color1 I choose a new winner right now. please waiting 2secs.. %color2
      .timer 1 4 msg %b.chan %color1 Please wait 1sec. %color2
      .timer 1 5 msg %b.chan %color1 The new winner is: %color3 $+ %b.winner $+ $+ %color4 $+ , send now message to %color3 $+ %b.admin $+ %color4 to get your prize: %color3 $+ %b.prize $+ %color4 $+ . %color2
      .timer 1 6 /mode %b.chan +v %b.winner
    }
  }
  if (%bingo.rand == ON) {
    .timer 1 1 msg %b.chan %color1 I choose a new winner right now. please waiting 2secs.. %color2
    .timer 1 2 msg %b.chan %color1 Please wait 1sec. %color2
    .timer 1 3 msg %b.chan %color1 The new winner is: %color3 $+ %b.winner $+ $+ %color4 $+ , send now message to %color3 $+ %b.admin $+ %color4 to get your prize: %color3 $+ %b.prize $+ %color4 $+ . %color2
    .timer 1 4 /mode %b.chan +v %b.winner 
  }
  .timer 1 7 /mode %b.chan -m
  .timer 1 120 set %n.win OFF   
}
alias startbingo {
  writeini settings.ini Lottery Number $calc($readini(Settings.ini,Lottery,Number) +1) | unset %b.ttag | set %bingo.status ON | set %regs | set %b.winner | writeini settings.ini At Date-time $time $date
  .timer 1 1 mode %b.chan +m
  .timer 1 3 msg %b.chan %color1 The lottery number < $+ %color3 $+ $+ $readini(Settings.ini,Lottery,Number) $+ $+ %color4 $+ > has been started at: %color3 $+ $+ $readini(Settings.ini,At,Date-time) $+ %color2
  .timer 1 5 msg %b.chan  %color1 %color3 $+ Details lottery: %color4 $+ admin: %color3 $+ $+ %b.admin $+ $+ %color4 prize: %color3 $+ $+ %b.prize $+ $+ %color4 users: %color3 $+ $+ %b.users $+ $+ %color4 sign: %color3 $+ $+ %b.sign $+ $+ %color4 %color2
  .timer 1 7 msg %b.chan %color1 Commands: %color3 $+ %b.sign $+ %color4 $+ Reg %color3 $+ %b.sign $+ %color4 $+ Del %color3 $+ %b.sign $+ %color4 $+ Regs %color2
  .timer 1 9 msg %b.chan %color1 The register started in more %color3 $+ (3 secs...) $+ %color4 $+ , ready for -m %color2
  .timer 1 12 mode %b.chan -m
}
alias startbingo-pm {
  if (%bingo.run == 0) {
    msg $nick %color1 4,1Error0: are you not settings lottery status commands: !StatusBot 1 = Statusbot ON! %color2
  }
  if ($numtok(%b.users,32) == 0) {
    msg $nick %color1 4,1Error0: are you not setting users commands: !set-users <users> example: !set-users 35 %color2
  }
  if (%bingo.status == ON) {
    msg $nick %color1 Lottery is right now running in channel: %b.chan %color2
  }
  if ($numtok(%b.prize,32) == 0) {
    msg $nick %color1 4,1Error0: are you not setting prize please set, commands: !set-prize <prize> exmaple: !set-prize VENT 
  }
  if ($numtok(%b.admin,32) == 0) {
    msg $nick %color1 4,1Error0: are you not setting admin please set, commands: !set-admin <admin> exmaple: !set-admin Xronic %color2
  }
  if (%bingo.rand == ON) {
    if ($numtok(%b.winner,32) == 0) {
      msg $nick %color1 4,1Error0: are you not setting winner please set, commands: !set-winner <winner> exmaple: !set-winner Xronic %color2
    }
  }
  ;Lo mahur
  if (%bingo.run == 1) {
    if (%bingo.rand == OFF) {
      msg $nick %color1 $nick $+ ,are you succesfully started lottery in channel: %b.chan %color2
      writeini settings.ini Lottery Number $calc($readini(Settings.ini,Lottery,Number) +1) | unset %b.ttag | echo -a done! 1 | set %bingo.status ON | set %regs | set %b.winner | echo -a done! 2 | writeini settings.ini At Date-time $time $date
      .timer 1 1 mode %b.chan +m
      .timer 1 3 msg %b.chan %color1 The lottery number < $+ %color3 $+ $+ $readini(Settings.ini,Lottery,Number) $+ $+ %color4 $+ > has been started at: %color3 $+ $+ $readini(Settings.ini,At,Date-time) $+ %color2
      .timer 1 5 msg %b.chan  %color1 %color3 $+ Details lottery: %color4 $+ admin: %color3 $+ $+ %b.admin $+ $+ %color4 prize: %color3 $+ $+ %b.prize $+ $+ %color4 users: %color3 $+ $+ %b.users $+ $+ %color4 sign: %color3 $+ $+ %b.sign $+ $+ %color4 %color2
      .timer 1 7 msg %b.chan %color1 Commands: %color3 $+ %b.sign $+ %color4 $+ Reg %color3 $+ %b.sign $+ %color4 $+ Del %color3 $+ %b.sign $+ %color4 $+ Regs %color2
      .timer 1 9 msg %b.chan %color1 The register started in more %color3 $+ (3 secs...) $+ %color4 $+ , ready for -m %color2
      .timer 1 12 mode %b.chan -m
    }
  }
  ;Mahur
  if (%bingo.run == 1) {
    if (%bingo.rand == ON) {
      msg $nick %color1 $nick $+ ,are you succesfully started lottery in channel: %b.chan %color2
      writeini settings.ini Lottery Number $calc($readini(Settings.ini,Lottery,Number) +1) | unset %b.ttag | set %bingo.status ON | set %regs | writeini settings.ini At Date-time $time $date
      .timer 1 1 mode %b.chan +m
      .timer 1 3 msg %b.chan %color1 The lottery number < $+ %color3 $+ $+ $readini(Settings.ini,Lottery,Number) $+ $+ %color4 $+ > has been started at: %color3 $+ $+ $readini(Settings.ini,At,Date-time) $+ %color2
      .timer 1 5 msg %b.chan  %color1 %color3 $+ Details lottery: %color4 $+ admin: %color3 $+ $+ %b.admin $+ $+ %color4 prize: %color3 $+ $+ %b.prize $+ $+ %color4 users: %color3 $+ $+ %b.users $+ $+ %color4 sign: %color3 $+ $+ %b.sign $+ $+ %color4 %color2
      .timer 1 7 msg %b.chan %color1 Commands: %color3 $+ %b.sign $+ %color4 $+ Reg %color3 $+ %b.sign $+ %color4 $+ Del %color3 $+ %b.sign $+ %color4 $+ Regs %color2
      .timer 1 9 msg %b.chan %color1 The register started in more %color3 $+ (3 secs...) $+ %color4 $+ , ready for -m %color2
      .timer 1 12 mode %b.chan -m
    }
  } 
}
alias notbingo {
  if (%bingo.status == ON) && (!%flood) {
    mode %b.chan -m
    /OFF
    msg %b.chan %color1 The lottery has been finished by ( $+ $+ $nick $+ $+ ) %color2
    msg $nick %color1 The lottery succesfully finished by ( $+ $+ $nick $+ $+ ) %color2
  }
}
alias OFF {
  unset %bingo.status | set %bingo.status OFF | unset %b.winner | set %bingo.run 0 | set %b.tagg 0 | set %bingo.rand OFF
  if ($numbok(%b.tag,32) == 0) { set %b.tagg 0 }
  if ($numtok(%b.tag,32) isnum 1-100 $+ ) { set %b.tagg 1 } 
}
dialog LottetySettings {
  title "Lotterybot settings"
  size -1 -1 117 155
  option dbu
  text "Set channel:", 1, 6 8 36 10
  edit "", 2, 45 8 69 11
  edit "", 3, 45 23 69 11
  text "Set sign (!):", 4, 6 23 36 10
  text "Admin bigno:", 5, 6 38 36 10
  edit "", 6, 45 38 69 11
  text "Prize bigno:", 7, 6 53 36 10
  edit "", 8, 45 53 69 11
  text "Users bigno:", 9, 6 68 36 10
  edit "", 10, 45 68 69 11
  text "Blocktag:", 11, 6 82 36 10
  edit "", 12, 45 82 69 11
  button "Start lottery", 13, 21 112 79 12
  button "Stop lottery", 14, 21 126 79 12
  text "No randonmally (mahur):", 15, 6 95 70 10
  button "Yes", 16, 78 95 16 12
  button "No", 17, 97 95 16 12
  button "New winner", 18, 21 140 79 12
}
on *:dialog:LottetySettings:*:*: {
  if ($devent == sclick) {
    if ($did == 13) { set %b.chan $did(2) | set %b.sign $did(3) | set %b.admin $did(6) | set %b.prize $did(8) | set %b.users $did(10) | set %b.tag $did(12) | set %B.tagg $input(Set b.tagg,e,write 1 == ON/2 == OFF) | echo -a %color1 Lottery settings finished. %color2 | .timer 1 3 /startbingo }
    if ($did == 14) { notbingo }
    if ($did == 16) { set %bingo.rand ON | set %b.winner $input(Winner,e,Winner?) | echo -a %color1 Lottery Mahur $+ , Winner: %b.winner %color2 }
    if ($did == 17) { set %bingo.rand OFF | echo -a %color1 Lottery lo mahur %color2 }
    if ($did == 18) { newwiner | echo -a %color1 Newwiner run %color2 } 
  }
}
alias LS { dialog -m LottetySettings LottetySettings }
dialog style {
  title "Styles"
  size -1 -1 117 131
  option dbu
  text "Color 1 (Main): ", 1, 3 15 41 10
  text "Color 2 (Alt): ", 2, 3 28 41 10
  edit "", 3, 48 15 65 11
  text "Color 3 (Regullary): ", 5, 4 44 48 10
  edit "", 6, 57 44 56 11
  text "Color 4 (Regullary): ", 7, 4 59 48 10
  edit "", 8, 57 58 57 11
  text " Bot styles: ", 9, 39 90 44 10
  text " You styles: ", 10, 39 2 44 10
  button "Green and black", 11, 39 102 44 12
  button "Blue and black", 12, 38 116 44 12
  button "Save Colors", 13, 39 72 37 12
  edit "", 4, 48 28 64 11
}
alias sy { dialog -m style style }
on *:dialog:style:*:*: {
  if ($devent == sclick) {
    if ($did == 13) { set %color1 $did(3) | set %color2 $did(4) | set %color3 $did(6) | set %color4 $did(8) | echo -a color1: %color1 color2 %color2 color3 %color3 $+ Xronic 1color4 %color4 $+ Xronic }
    if ($did == 11) { Set %color1 0,1[9«0 | set %color2 9,1»0] | set %color3 9 | set %color4 0 | echo -a %color1 Done! %color2 }
    if ($did == 12) { set %color1 0,1[11«0 | set %color2 11»0] | set %color3 11 | set %color4 0 | echo -a %color1 Done! %color2 }
  }
}
Menu * {
  Xronic lotterybot version 1.4
  .Lottery Settings { /LS }
  .Admins system
  ..Set Botpass: var %p = $?=\"Type botpass" | $iif(%p,set %Botpass %p,echo -a Error: Type botpass)
  ..Clear Admins: .remove Admins.ini
  ..Open admins file: $iif($exists(Admins.ini),run Admins.ini,echo -a There are no admins.)
  .Styles { /sy }
  .Help {
    window -e @Help
    echo @help %color1 Add Admin: /msg $me !add admin <BotPass> <Nick> <Pass> %color2
    echo @Help %color1 Del Admin: /msg $me !del admin <BotPass <Nick> %color2
    echo @Help %color1 Login bot: /msg $me !login <Nick> <Pass> %color2
    echo @Help %color1 All Commands: /msg $me !Commands/!Help when you logged to bot %color2
    echo @Help %color1 Lottery Settings do: /LS %color2
    echo @Help %color1 Lottery Style do: /sy %color2
  }


Version 1.4:
מה שעודכן בגרסא החדשה 1.4,
דיאלוגים עקומים,נוספו אפשריות חדשות למערכת האדמינים.

Version 1.4: שוחרר בתאריך 8.10.20100 בשעה 17:31
*לא העליתי קובץ להורדה חדש, ניתן להוריד את הגרסא הישנה ולעדכן אותה דרך הקוד שרשום באתר.

נתראה בגרסא הבאה 1.5 :)
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקובץ המצורף להודעה זאת.
נערך לאחרונה על ידי Xronic בתאריך 08 אוקטובר 2010, 15:17, נערך 2 פעמים בסך הכל.

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 06 אוקטובר 2010, 13:47
1. למה התודות בעברית וכל השאר באנגלית?
2. למה כתוב משתמשים שעזרו והבאת רק אחד?
3. הדיאלוג Styles מרא כמו הצרות שלי.
4. הדיאלוג הראשי עקום ובאנגלית שרוטה.
5. Variables (% | Exmaple: %b.chan) - הסבר את זה.
6. שורה עם בעיה: set %b.chan $input(channel,e,channel( $+ %b.chan $+ )
7. פעם בינגו פעם לוטרי? תחליט! דרך אגב, זה ממש, אבל ממש לא בינגו, בינגו זה משחק עם דף וכדורים שצריך להרכיב שורות\אלכסונים ע"י ניחושים.
8. בפקודה LAST, אם לא היה אף פעם הגרלה? יהיה באג.
9. במקום "set" ולאחר מכן "unset" כל הזמן, פשוט תשתמש בפקודה VAR, קרא עליה בHelp.
10. הפקודות בצורת אנגלית מפגרת לדוגמא "StatusBot", עניין ההגרלה המכורה הוא דבר לא מקצועי ושיגרום גם לבוט מושלם לאבד את הכבוד שלו ולא להתפרסם אצלינו בצורה רשמית.
11. צורת הכתיבה שלך מאוד מבולגנת
12. לא קשור, אבל אני חייב לדעת מה זה "Next a good day", "הבא יום טוב"? "יום טוב אחריו"? מה?...
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 06 אוקטובר 2010, 14:03
1.באמת שאין לזה הסבר ממשי.
2.לא יודע. צריך לתקן את זה :D
3+4. הדיאלוגים שלי ישרים, כי זה עובדה,אם תשים לב אז תראה שהם נמצאים בסדר מדויק.
5. Variables = משתנים, % = סמל למשתנה. רציתי שאנשים ידעו איזה משתנים יש בבוט. וידעו להגדיר.
6.שאם יש ערוץ שהוא מוגדר כבר לבוט,אז שזה יראה אותו.
7. פעם בינגו פעם לוטרי? אמ לא יודע, זה מה שזרם לי עם הכתיבה.
8.אני יתקן ותודה.
9.צודק 100%. ולגבי הוואר השתמשתי בזה בבוט,תשים לב.
10.היה לי ביקוש רב לזה,לכן בניתי אפשרות למכור. (כמו ברוב הבוטים שיתפרסמו).
11.צורת הכתיבה שלי מבולגנת? יכול להיות,לא שולל,אני ספיציפית מבין אותה.
12.זה אומר המשך יום טוב,אם טעיתי אשמח שתתקן אותי :D

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 06 אוקטובר 2010, 14:28
1. אז אל תעשה את זה
2. אז תתקן
3+4. זה עקום בצורה מפחידה מאווד, אתה רוצה תמונות הסבר?
5. WTF?! ועדיין, תסביר את זה O_O!
6. אבל יש שם בעיה, זה לא עובד, תבדוק.
7. לא, לא כותבים מה שזורם, זה לא נכון!
8. סבאחלה
9. אבל יש חלקים שלא, וזה נראה רע
10. אף אחד מהם לא יכנס אצלינו לסקריפטים, זה לא יתפרסם עם אופציה כזאת, וד.א, אל תחקה מה שאנשים אומרים ואל תיפול ללחץ, אתה מכניס משהו שהוא לא מוסרי לחברה וזה לא יעבור דרכינו.
11. אני מבין את הפנטומימה שלי, זה לא מספיק...
12. זה לא אומר המשך יום טוב, המשך יום טוב זה Good day, זה הכל, בלי בלגאן.
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה

הצטרף: 25 אוגוסט 2010, 02:28
הודעות: 58
פורסם: 06 אוקטובר 2010, 17:56
ממש אין לי כוח כמו ZXOR
אבל מה זה האנגלית הזאת ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
באלי למותתתתתתת מה זה, מרגיש כאילו מישהו כיתה א' כתב את זה.
מה b.taggg% 1 = ON 2 = OFF מה זה לעזאזל.
תוריד את ה "מכור" אל תתן לאנשים את האופציה הזאת.
יש לך בעיה רצינית גבר, אתה לא יודע לכתוב, לא יודע להסביר את עצמך, אין לך סדר!

עכשיו שמתי לב,
מה זה כל הטיימרים האלה בפייג' הראשי ? שמעת על (.timer) במקום (/timer) ?
תמונה

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 08 אוקטובר 2010, 14:43
שלום WEEDS,
א) תיתן לי דוגמאות לכך "שהאנגלית שלי של כיתה א'."
ב) /timer ככה אני רגיל בכתיבה שלי,באמת שזה שולי .timer או /timer
ג) לגבי ה %b.tagg - זה קשור לבלוק טאג, שנגיד שאתה צריך הגרלה. אז צריך שיהיה טאג שהוא בבלוק שזה במשתנה %b.tag, וצריך משתנה שזה יהיה OFF או ON לך יש %b.tagg שהספר 1 מצייגת את - ON והספרה 0 מצייגת את ה- OFF.
נערך לאחרונה על ידי Xronic בתאריך 08 אוקטובר 2010, 15:03, נערך פעם אחת בסך הכל.

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 08 אוקטובר 2010, 14:52
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 08 אוקטובר 2010, 15:15
שיחררתי את הגרסא החדשה: 1.4!!
ככה שהתלונות שציינתם פה עודכנו.

הצטרף: 25 אוגוסט 2010, 02:28
הודעות: 58
פורסם: 08 אוקטובר 2010, 15:21
Xronic כתב:
שלום WEEDS,
א) תיתן לי דוגמאות לכך "שהאנגלית שלי של כיתה א'."
ב) /timer ככה אני רגיל בכתיבה שלי,באמת שזה שולי .timer או /timer
ג) לגבי ה %b.tagg - זה קשור לבלוק טאג, שנגיד שאתה צריך הגרלה. אז צריך שיהיה טאג שהוא בבלוק שזה במשתנה %b.tag, וצריך משתנה שזה יהיה OFF או ON לך יש %b.tagg שהספר 1 מצייגת את - ON והספרה 0 מצייגת את ה- OFF.


1)יש עד אינסוף, פשוט מחקתי את הבוט כבר ושכחתי :\
2)זה לא רק איך אתה כותב זה בסקריפט אלא אם זה יופיע ב Status Window או לא!, עם נקודה, לא יהיה 20 טיימרים ב SW שאומרים לך Activated/Halted
3)ואם אין טאג שאני רוצה לתת לו בלוק ?
תמונה

הצטרף: 25 אוגוסט 2010, 02:28
הודעות: 58
פורסם: 08 אוקטובר 2010, 16:34
Version 1.4 :
השקעתי גבר, תעריך את זה ותשפר את הבוט כמה שאפשר:

Status Window :

http://img245.imageshack.us/img245/6356 ... window.png

תיקון Part1:
http://img221.imageshack.us/img221/536/1stpart.png
תיקון Part2:
http://img571.imageshack.us/img571/2836/2ndpart.png
תמונה

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 08 אוקטובר 2010, 18:23
weeds כתב:
Version 1.4 :
השקעתי גבר, תעריך את זה ותשפר את הבוט כמה שאפשר:

Status Window :

http://img245.imageshack.us/img245/6356 ... window.png

תיקון Part1:
http://img221.imageshack.us/img221/536/1stpart.png
תיקון Part2:
http://img571.imageshack.us/img571/2836/2ndpart.png


OK,אני יקח לתשובת ליבי..

לגבי הNEWWINER - עשיתי סוג של טיימר. שאחרי כמה שניות זה יגדיר משתנה. ואם המשתנה הזה על מצב ON לא יוכלו לעשות NEWWINER. כי אחרי כמה שניות זה מוחק את הקובץ של LASTREGS.TXT מכיוון שזה מוחק זה יכול לקחת נתונים. (ככה שזה לא יתן NEWWINER).

הצטרף: 25 אוגוסט 2010, 02:28
הודעות: 58
פורסם: 08 אוקטובר 2010, 20:19
Xronic כתב:
weeds כתב:
Version 1.4 :
השקעתי גבר, תעריך את זה ותשפר את הבוט כמה שאפשר:

Status Window :

http://img245.imageshack.us/img245/6356 ... window.png

תיקון Part1:
http://img221.imageshack.us/img221/536/1stpart.png
תיקון Part2:
http://img571.imageshack.us/img571/2836/2ndpart.png


OK,אני יקח לתשובת ליבי..

לגבי הNEWWINER - עשיתי סוג של טיימר. שאחרי כמה שניות זה יגדיר משתנה. ואם המשתנה הזה על מצב ON לא יוכלו לעשות NEWWINER. כי אחרי כמה שניות זה מוחק את הקובץ של LASTREGS.TXT מכיוון שזה מוחק זה יכול לקחת נתונים. (ככה שזה לא יתן NEWWINER).


אפשר לשמור אותם במשתנה - Winner*
תמונה

הצטרף: 01 יולי 2010, 13:18
הודעות: 66
פורסם: 09 אוקטובר 2010, 15:56
weeds נראה לי הרגת אותו, יכלת לסדר לו את הבעיה ב IF לדוגמא במקום ;]
לפי מה שהבנתי זה בוט בין הראשונים שלך Xronic, נראה טוב זה עובד מצויין פה ושם באגים קטנים תסדר..
תמונה

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 09 אוקטובר 2010, 18:54
מה קורה שחר?
בכל אופן,זה לא בין הבוטים הראשונים שלי. בניתי בעבר invitebot ו-Gungame בוט. (דברים קטנים).
לגבי WEEDS הוא ממש לא הרג אותי,הערות שלו בסדר. :D

הצטרף: 25 אוגוסט 2010, 02:28
הודעות: 58
פורסם: 09 אוקטובר 2010, 23:17
פשוט הרצתי את הבוט, והתחלתי לדבר שם עם עצמי :D
תמונה

הבא

חזור אל ארכיון

cron