עמוד ראשי מירק סקריפטינג ארכיון [פרסום] בוט חדשות - NewsBot By Xronic

[פרסום] בוט חדשות - NewsBot By Xronic

ארכיון האתר הוא לנושאים שלא נמצאו לנכון לפרסום אך בכל זאת יכולים להוות שימוש.

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 24 יולי 2010, 22:43
שם הקוד: NewsBot
יוצר: Xronic
גירסא: 3.2
תיאור: זה מעניין, בדיאלוג יש 4 לשוניות, כאשר בלשונית ראשונה מופיע: Newbot Settings.
ולשונית שניה מופיע: Owners. ובלשונית שלישית מופיע: Styles ובלשונית האחרונה מופיע: News Links
הסבר על כל לשונית ולשונית:
לשונית 1: ניתן להגדיר ערוץ (צ'אנל), ניתן להגדיר סימן כמו למשל: !, ו-3 הודעות רגילות שהבוט ירצה לרשום בערוץ.
לשונית 2: אוונרים, פה ניתן לך לראות את האוונרים להוסיף אוונר ולמחוק אוונר על הבוט.
לשונית 3: פה ניתן לך להגדיר צבעים לבוט.
לשונית 4: פה ניתן לך אפשרות לשים לינקים בשביל שהבוט יפרסם בכל 10 דק' את הלינקים שהגדרתה.
וזהו.
הפעלה:: קליק ימני<NewsBot By Xronic
או:
/NB

תמונה:
תמונה
קוד:

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;; Please Dont Change Credits   
;; its one version by Xronic   
;;Have Bug? Do /q [P51]`Xronic
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
on *:load:{ on-load }
on *:connect: {
  if (%News == ON) {
    timer 0 600 /News
    if (%NewsLinks == ON) {
      timer 0 600 /News-Links
    }
  }
}

dialog N_B {
  title "Newsbot by Xronic"
  size -1 -1 160 112
  option dbu
  tab "Newsbot settigs", 1, 4 8 148 99
  text "Channel:", 2, 13 30 22 8, tab 1
  text "Sign:", 3, 12 44 22 8, tab 1
  button "Set chan", 6, 96 30 30 10, tab 1
  button "Set sign", 7, 96 43 30 10, tab 1
  text "Msg1:", 10, 32 62 22 6, tab 1
  button "Set msg1", 12, 70 60 30 10, tab 1
  text "Msg2:", 13, 32 78 22 6, tab 1
  button "Set msg2", 15, 70 76 30 10, tab 1
  text "Msg3:", 16, 32 92 22 7, tab 1
  button "Set msg3", 18, 70 90 30 10, tab 1
  edit "", 9, -168 72 52 10, tab 1
  edit "", 8, 40 43 52 10, tab 1
  edit "", 11, 40 30 52 10, tab 1
  text "Xronic Dialog", 48, 107 96 41 9, tab 1
  tab "Owners", 4
  text "Owners add: ", 19, 8 38 34 6, tab 4
  text "Owners del: ", 20, 8 65 34 6, tab 4
  button "Add", 23, 107 37 30 10, tab 4
  button "Show owners", 24, 52 82 47 13, tab 4
  button "Del", 25, 108 64 30 10, tab 4
  edit "", 14, 50 62 52 10, tab 4
  edit "", 21, 49 37 52 10, tab 4
  tab "Styles", 5
  button "Blue and black", 26, 63 31 50 10, tab 5
  button "Orange and black", 27, 63 50 50 10, tab 5
  button "Red and black", 28, 63 70 50 10, tab 5
  button "Green and black", 29, 63 89 50 10, tab 5
  text "Style1:", 30, 34 33 22 6, tab 5
  text "Style2:", 31, 33 52 22 6, tab 5
  text "Style3:", 32, 33 72 22 6, tab 5
  text "Style4:", 33, 33 91 22 6, tab 5
  tab "News Links", 17
  text "Msg1:", 22, 10 30 22 8, tab 17
  text "Msg2:", 34, 11 46 22 7, tab 17
  text "Msg3:", 35, 11 62 22 7, tab 17
  button "Set Link1", 36, 105 29 30 10, tab 17
  edit "", 37, 42 29 52 10, tab 17
  edit "", 38, 41 45 52 10, tab 17
  edit "", 40, 41 62 52 10, tab 17
  button "Set Link3", 41, 103 61 30 10, tab 17
  text "Msg5:", 42, 13 96 22 6, tab 17
  edit "", 43, 40 76 52 10, tab 17
  button "Set Link4", 44, 104 76 30 10, tab 17
  button "Set Link5", 45, 103 93 30 10, tab 17
  text "Msg4:", 46, 12 80 22 6, tab 17
  edit "", 47, 41 93 52 10, tab 17
  button "Set Link2", 39, 105 45 30 10, tab 17
}


on *:dialog:N_B:sclick:*:{
  if ($did == 6) { set %n.chan $did(11) | echo -a %stl1 Channel is: %n.chan $+ . %stl2 }
  elseif ($did == 7) { set %n.sign $did(8) | echo -a %stl1 sign is: %n.sign $+ . %stl2 }
  elseif ($did == 12) { set %msg1 $input(set msg:,e,msg?) | set %news ON | echo -a %stl1 msg1 is: %msg1 %stl2 }
  elseif ($did == 15) { set %msg2 $input(set msg:,e,msg?) | echo -a %stl1 msg2 is: %msg2 %stl2 }
  elseif ($did == 18) { set %msg3 $input(set msg:,e,msg?) | echo -a %stl1 msg3 is: %msg3 %stl2 }
  elseif ($did == 23) { set %owners %owners $did(21) $+ .users.quakenet.org | echo -a %stl1 owners is added: $did(21) $+ .users.quakenet.org %stl2 }
  elseif ($did == 25) { set %owners $remtok(%owners,$did($dname,14) $+ .users.quakenet.org,32) | did -r $dname 14 | echo -a %stl1 Done! Owner removed! %stl2 }
  elseif ($did == 24) { $input(Owners List ( $+ $numtok(%owners,32) $+ ) $+ : $crlf $+ $replace(%owners,$chr(32),$crlf),o,Owners) }
  elseif ($did == 26) { set %stl1 0,114[7«12140 | set %stl2 0,17»14] | set %stl3 7 | echo -a %stl1 Done! %stl2 }
  elseif ($did == 27) { set %stl1 0,114[11«12140 | set %stl2 0,111»14] | set %stl3 11 | echo -a %stl1 Done! %stl2 }
  elseif ($did == 28) { set %stl1 0,114[4«12140 | set %stl2 0,14»14] | set %stl3 4 | echo -a %stl1 Done! %stl2 }
  elseif ($did == 29) { set %stl1 0,114[9«12140 | set %stl2 0,19»14] | set %stl3 9 | echo -a %stl1 Done! %stl2 }
  elseif ($did == 36) {
    set %msg-link1 $did(37) | set %lenmsglink-1 $len(%msg-link1) | echo -a %stl1 MSG-link1: %msg-link1 %stl2 | set %NewsLinks ON 
    if (%lenmsglink-1 isnum 17-19) { echo -a %stl1 Error! %stl2 | unset %msg-link1 | set %msg-link1 $input(לכן שים מחדש את הלינק:,e,שגיאה: מספר האותיות תואם לספרה 18/17) }
  }
  elseif ($did == 39) {
    set %msg-link2 $did(38) | set %lenmsglink-2 $len(%msg-link2) | echo -a %stl1 MSG-link2: %msg-link2 %stl2
    if (%lenmsglink-2 isnum 16-20) { echo -a %stl1 Error! %stl2 | unset %msg-link2 | set %msg-link2 $input(לכן שים מחדש את הלינק:,e,שגיאה: מספר האותיות תואם לספרה 18/17) }
  }
  elseif ($did == 41) {
    set %msg-link3 $did(40) | set %lenmsglink-3 $len(%msg-link3) | echo -a %stl1 MSG-link3: %msg-link3 %stl2
    if (%lenmsglink-3 isnum 16-20) { echo -a Error! | unset %msg-link3 | set %msg-link3 $input(לכן שים מחדש את הלינק:,e,שגיאה: מספר האותיות תואם לספרה 18/17) }
  }
  elseif ($did == 44) {
    set %msg-link4 $did(43) | set %lenmsglink-4 $len(%msg-link4) | echo -a %stl1 MSG-link4: %msg-link4 %stl2
    if (%lenmsglink-4 isnum 16-20) { echo -a Error! | unset %msg-link4 | set %msg-link4 $input(לכן שים מחדש את הלינק:,e,שגיאה: מספר האותיות תואם לספרה 18/17) }
  } 
  elseif ($did == 45) {
    set %msg-link5 $did(47) | set %lenmsglink-5 $len(%msg-link5) | echo -a %stl1 MSG-link5: %msg-link5 %stl2
    if (%lenmsglink-5 isnum 16-20) { echo -a Error! | unset %msg-link5 | set %msg-link5 $input(לכן שים מחדש את הלינק:,e,שגיאה: מספר האותיות תואם לספרה 18/17) }
  }
}
on *:text:*:%n.chan:{
  if ($1 == %n.sign $+ news) && ($nick isop %n.chan) && (!%flood) { News }
  elseif ($1 == %n.sign $+ news-links) && ($nick isop %n.chan) && (!%flood) { news-links }
  elseif ($1 == %n.sign $+ commands) || ($1 == %n.sign $+ Help) && (!%flood) { msg %n.chan %stl1 %stl3 $+ Commands are0: %stl3 $+ %n.sign $+ 0Help/Commands ¬ %stl3 $+ %n.sign $+ 0News/News-Links %stl3 $+ %n.sign $+ 0Credits %stl2 }   
  elseif ($1 == %n.sign $+ Credits) { msg %n.chan %stl1 NewsBot was creadted by %stl3 $+ Xronic 0v.3.5 %stl2 }
}
on *:text:*:?: {
  if ($istok(%owners,$gettok($address($nick,2),2,64),32)) {
    if ($1 == %n.sign $+ Help) || ($1 == $n.sign $+ Commands) && (!%flood-pm) { Help }
    elseif ($1 == %n.sign $+ Owners) { msg $nick %stl1 Owners are: %stl3 $+ %owners %stl2 } 
    elseif ($1 == %n.sign $+ Add-o) || ($1 == %n.sign $+ Add-owner) && ($2 $+ .users.quakenet.org isin %owners) && (!%flood-pm) { timer 1 0 msg $nick %stl1 $+ %stl3 $2 $+ .users.quakenet.org 0is already Owner %stl2 | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == %n.sign $+ Add-O) || ($1 == %n.sign $+ Add-owner) && (!%flood-pm) { set %owners %owners $2 $+ .users.quakenet.org | msg $nick %stl1 Done! the %stl3 $+ $2 $+ .users.quakenet.org0 has been succesfully added from owners list %stl2 }
    elseif ($1 == %n.sign $+ Del-O) || ($1 == %n.sign $+ Del-owner) && ($2 $+ .users.quakenet.org !isin %owners) && (!%flood-pm) { timer 1 1.5 msg $nick %stl1 %stl3 $+ Error!0 No Such Q account %stl2 | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == %n.sign $+ Del-o) || ($1 == %n.sign $+ Del-owner) && (!%flood-pm) { set %owners $remove(%owners,$2 $+ .users.quakenet.org) | timer 1 0 msg $nick %stl1 Done! the %stl3 $+ $2 $+ .users.quakenet.org 0has been successfully removed from owners list. %stl2 }
    elseif ($1 == %n.sign $+ Set-chan) && (!%flood-pm) { set %n.chan $2 | msg $nick %stl1 Done! %stl2 | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == %n.sign $+ Set-sign) && (!%flood-pm) { set %n.sign $2 | msg $nick %stl1 Done! %stl2 | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == %n.sign $+ Set-msg1) && (!%flood-pm) { set %msg1 $2 | msg $nick %stl1 Done! %stl2 | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == %n.sign $+ Set-msg2) && (!%flood-pm) { set %msg2 $2 | msg $nick %stl1 Done! %stl2 | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == %n.sign $+ Set-msg3) && (!%flood-pm) { set %msg3 $2 | msg $nick %stl1 Done! %stl2 | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == %n.sign $+ Set-Link1) && (!%flood-pm) { set %msg-link1 $2 | msg $nick %stl1 Done! %stl2 | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == %n.sign $+ Set-Link2) && (!%flood-pm) { set %msg-link2 $2 | msg $nick %stl1 Done! %stl2 | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == %n.sign $+ Set-Link3) && (!%flood-pm) { set %msg-link3 $2 | msg $nick %stl1 Done! %stl2 | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == %n.sign $+ Set-Link4) && (!%flood-pm) { set %msg-link4 $2 | msg $nick %stl1 Done! %stl2 | set -u2 %flood-pm 1 }
    elseif ($1 == %n.sign $+ Set-Link5) && (!%flood-pm) { set %msg-link5 $2 | msg $nick %stl1 Done! %stl2 | set -u2 %flood-pm 1 }
  }
}

alias Help {
  msg $nick %stl1 %stl3 $+ %n.sign $+ 0Help/Commands ¬ %stl3 $+ %n.sign $+ 0Set-chan/sing/msg1/msg2/msg3/link1/link2/link3/link4/link5 ¬ %stl3 $+ %n.sign $+ 0Del-Owner ¬ %stl3 $+ %n.sign $+ 0Owners ¬ %stl3 $+ %n.sign $+ 0Add-Owners %stl2
  set -u2 %flood-pm 1
}

alias News {     
  mode %n.chan +m
  timer 1 1 msg %n.chan %stl1 (1) %stl3 $+ »0 %MSG1 %stl2
  timer 1 3 msg %n.chan %stl1 (2) %stl3 $+ »0 %MSG2 %stl2
  timer 1 5 msg %n.chan %stl1 (3) %stl3 $+ »0 %MSG3 %stl2
  timer 1 7 mode %n.chan -m
  set -u3 %flood 1
}
alias News-links {
  mode %n.chan +m
  timer 1 1 msg %n.chan %stl1 (1) %stl3 $+ »0 %MSG-link1 %stl2
  timer 1 3 msg %n.chan %stl1 (2) %stl3 $+ »0 %MSG-link2 %stl2
  timer 1 5 msg %n.chan %stl1 (3) %stl3 $+ »0 %MSG-link3 %stl2
  timer 1 7 msg %n.chan %stl1 (4) %stl3 $+ »0 %MSG-link4 %stl2
  timer 1 9 msg %n.chan %stl1 (5) %stl3 $+ »0 %MSG-link5 %stl2
  timer 1 11 mode %n.chan -m
  set -u3 %flood 1
}
alias NB { dialog -m N_B N_B }
alias on-load {
  set %n.chan $input(set chan:,e,channel?)
  set %n.sign $input(set sign:,e,sign?)
  set %owners %owners $input(set owner,e,owner?) $+ .users.quakenet.org
  set %stl1 0,114[9«12140 | set %stl2 0,19»14] | set %stl3 9 | echo -a %stl1 Done! %stl2
}

menu * {
  NewsBot By Xronic { dialog -m N_B N_B }
}
נערך לאחרונה על ידי Xronic בתאריך 25 יולי 2010, 22:12, נערך 3 פעמים בסך הכל.

ZxoR
מנהל גלובאלי
Re: NewsBot By Xronic -משופר-
הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 25 יולי 2010, 03:03
הדיאלוג מזה עקום, ולא מובן לשימוש... לא הצלחתי להבין מה הולך בו גם לא לפי הקוד oO
יש 5 לינקים ו3 הודעות? ולמה שכותבים הודעה (מגדירים) זה אומר בצורה זוועתית כזאת: msg1 is: Hey
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:18
הודעות: 95
פורסם: 25 יולי 2010, 07:14
נחמד מאוד, תוסיף תמונה להודעה.
תמונה

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 25 יולי 2010, 13:01
ZxoR כתב:
הדיאלוג מזה עקום, ולא מובן לשימוש... לא הצלחתי להבין מה הולך בו גם לא לפי הקוד oO
יש 5 לינקים ו3 הודעות? ולמה שכותבים הודעה (מגדירים) זה אומר בצורה זוועתית כזאת: msg1 is: Hey


הקוד ככה,
יש אפשרות לשים 5 לינקים (לפרסם הודעות חמות מהפורום)
ויש אפשרות לשים 3 הודעות רגילות כמו:
Welcome to #channel community CS gathers.
Needed sponser for the communtiy
needed crew runners/masters
וזהו.
עכשיו כאשר אתה מגדיר משהו אז בעצם מופעל ה- echo -a כאשר אומר לך מה בחרתה.

ZxoR
מנהל גלובאלי
Re: NewsBot By Xronic -משופר-
הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 25 יולי 2010, 13:53
Xronic כתב:
ZxoR כתב:
הדיאלוג מזה עקום, ולא מובן לשימוש... לא הצלחתי להבין מה הולך בו גם לא לפי הקוד oO
יש 5 לינקים ו3 הודעות? ולמה שכותבים הודעה (מגדירים) זה אומר בצורה זוועתית כזאת: msg1 is: Hey


הקוד ככה,
יש אפשרות לשים 5 לינקים (לפרסם הודעות חמות מהפורום)
ויש אפשרות לשים 3 הודעות רגילות כמו:
Welcome to #channel community CS gathers.
Needed sponser for the communtiy
needed crew runners/masters
וזהו.
עכשיו כאשר אתה מגדיר משהו אז בעצם מופעל ה- echo -a כאשר אומר לך מה בחרתה.

אז זה צריך להיות מוסבר, ולא טוב הEcho, אם אתה עושה Echo תעשה שזה יהיה יפה יותר ולא... msg1: askdjasd
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 25 יולי 2010, 22:09
uns כתב:
נחמד מאוד, תוסיף תמונה להודעה.


Done! :D

הצטרף: 14 יולי 2010, 17:22
הודעות: 54
פורסם: 25 יולי 2010, 22:10
ZxoR כתב:
Xronic כתב:
ZxoR כתב:
הדיאלוג מזה עקום, ולא מובן לשימוש... לא הצלחתי להבין מה הולך בו גם לא לפי הקוד oO
יש 5 לינקים ו3 הודעות? ולמה שכותבים הודעה (מגדירים) זה אומר בצורה זוועתית כזאת: msg1 is: Hey


הקוד ככה,
יש אפשרות לשים 5 לינקים (לפרסם הודעות חמות מהפורום)
ויש אפשרות לשים 3 הודעות רגילות כמו:
Welcome to #channel community CS gathers.
Needed sponser for the communtiy
needed crew runners/masters
וזהו.
עכשיו כאשר אתה מגדיר משהו אז בעצם מופעל ה- echo -a כאשר אומר לך מה בחרתה.

אז זה צריך להיות מוסבר, ולא טוב הEcho, אם אתה עושה Echo תעשה שזה יהיה יפה יותר ולא... msg1: askdjasd


Done!

הצטרף: 29 יוני 2010, 16:19
הודעות: 113
פורסם: 26 יולי 2010, 07:45
תראה, לעשות echo כשתשובה למשהו שאתה עושה בדיאלוג כמו להוסיף OWNER זה לא יפה...
אני ממליץ לך לשנות את זה נגיד ל:
noop $input(The owner has added,o,Owners)

תשנה את הטקסט כמובן...
עוד דבר שאני לא אוהב הוא שהסקריפט מוגבל מאוד... הגבלת אותו ל 3 הודעות ו 5 לינקים.
יותר טוב לתת למשתמש אפשרות בחירה. לדוגמא, אתה יכול לעשות EDIT ובו המשתמש בוחר כמה לינקים הוא רוצה וכמה הודעות אתה רוצה ואז נגיד את ההודעות ואת הלינקים אתה יכול לשמור בקובץ מסוים, INI או TEXT ואז במקום לעשות 3 EDIT שמראים טקסט ו 5 EDIT שמראים לינקים אז אתה עושה 2 COMBOים שבאחד מהם אתה מראה את כל הלינקים ובשני את כל ההודעות ואתו אחד יכול לבחור מהקומבו ואז נגיד למחוק\לערוך וכל דבר אחר.
דבר אחרון זה שיש לך שגיאות כתיב...
אתה לא יכול לרשום owners add, אלא Add owner ואתו דבר עם האדמין.

הצטרף: 01 יולי 2010, 07:43
הודעות: 368
פורסם: 14 אוגוסט 2011, 07:45
לאור ההערות שקיבלת, הקוד לא יועבר הלאה אלא למחסן הפורום בהמשך השבוע.
תודה על פרסום הקוד!
שימו לב: בוטי המשחק שאני בונה לא מתאימים לQuakenet אלא אם כן צויין אחרת.
<+vendetta-> סיאג לחוכמה שתיקה
<+vendetta--> בא לי מוח
<Ninja`> דפקתי נקנקיה


חזור אל ארכיון

cron