עמוד ראשי מירק סקריפטינג פרסום קודים ומדריכים סקריפט Anti-Takeover - נגד השתלטות על הערוץ

סקריפט Anti-Takeover - נגד השתלטות על הערוץ

בפורום זה יפורסמו הקודים והמדריכים על ידי המשתמשים, לאחר בדיקת הקודים יועברו הקודים/המדריכים לפורום המתאים להם ע"י צוות האתר.

הצטרף: 13 אוגוסט 2010, 12:44
הודעות: 41
פורסם: 12 אוקטובר 2012, 20:30
שם הקוד: Anti-Takeover
יוצר: xor1
גרסה: 1.0
תיאור: בוט שמונע השתלטות על הערוץ.
הפעלה: כנסו למירק ולחצו במקלדת ALT + R, לחצו למעלה בצד שמאל File ואז New, תעתיקו את הסקריפט ותאשרו.
on !*:deop:%dechan:{ 
  if ($opnick == $me) && ($nick != %debot) && ($gettok($address($nick,2),2,64) !isin %owners) && (*quakenet* !iswm $nick) {
    if (%debot == Q) { msg %debot ban # $address($nick,2) }
    if (%master == 1) { msg %debot removeuser # $nick }
    timer 1 1 ban -k $chan $nick dont deop me!
    msg %debot op #
  }
  if (*quakenet* iswm $nick) && ($opnick == $me) { .timer 1 1 msg %debot op # }
  if ($opnick != $me) && ($nick != %debot) && (*quakenet* !iswm $nick) {
    ban -k # $nick dont deop anyone!
    mode # +o $opnick
  }
}
elseif ($opnick == $me) {
  msg %debot op #
}
 
 
on !*:kick:%dechan:{
  if ($knick == $me) && ($nick != %debot) && ($gettok($address($nick,2),2,64) !isin %owners) && (*quakenet* !iswm $nick) {
    if (%debot == Q) { msg %debot ban # $address($nick,2) } { halt }
    if (%master == 1) { msg %debot removeuser # $nick }
    msg %debot invite #
    timer 1 2 kick # $nick dont kick me! | timer 1 2 ban # $nick
  }
  if (*quakenet* iswm $nick) && ($knick == $me) { .timer 1 1 join # }
  if ($nick != %debot) && (*quakenet* !iswm $nick) && ($gettok($address($nick,2),2,64) !isin %owners) {
    if (q != $nick) && (l != $nick) {
      mode # -o $nick
      msg q,l removeuser # $nick
      timer 1 2 ban -k # $nick dont kick here!
    }
    elseif ($knick == $me) { msg %debot invite # }
  }
}
on !*:unban:%dechan:{
  if ($nick != %debot) && ($gettok($address($nick,2),2,64) !isin %owners) && (*quakenet* !iswm $nick) {
    mode # -o+bb $nick $banmask $wildsite | kick # $nick no unbans here! | timer 1 2 msg q,l removeuser $nick
  }
}
 
on !*:topic:%dechan:{
  if ($nick != %debot) && ($gettok($address($nick,2),2,64) !isin %owners) && (*quakenet* !iswm $nick) {
    mode # -o+b $nick $wildsite | topic # %topic | kick # $nick Dont change topic!
  }
}
 
on !*:ban:%dechan:{ 
  if ($banmask iswm $address($me,5)) && ($nick != %debot) && (*quakenet* !iswm $nick) {
    if (%master == 1) && ($gettok($address($nick,2),2,64) !isin %owners) { msg %debot removeuser # $nick }
    mode # -bo+b $banmask $nick $wildsite | kick # $nick dont ban me!
    if (%debot == Q) { msg %debot ban # $address($nick,2) }
  }
  if ($nick != %debot) && (*quakenet* !iswm $nick) {
    if (*quakenet* iswm $nick) && ($knick == $me) { .timer 1 1 join # }
    if ($nick != q) && ($nick != l) && ($gettok($address($nick,2),2,64) !isin %owners) {
      mode # -bo+b $banmask $nick $wildsite | kick # $nick dont ban anyone!
      if (%master == 1) { sban $nick }
      if (%master == 1) { msg %debot removeuser # $nick }
    }
  }
  elseif ($banmask iswm $address($me,5)) { mode # -b $banmask }
}
 
on *:invite:%dechan:{ if ($nick == %debot) { join # } }
 
on *:op:%dechan:{
  if ($opnick == $me) {
    mode # -Dic+tNrnul 1337
    .timer 1 3 chakkey
  }
}
 
alias chakkey { if ($chan($active).key) { mode %dechan -k $chan($active).key } }
 
on !*:mode:%dechan:{
  unset %moff
  unset %mon
  set %hardmode 1
  set %onmodes $iif(-* iswm $1,$gettok($1,2,43),$remove($1,+))
  set %offmodes $iif(+* iswm $1,$remove($gettok($1,1,43),-),)
  if (l isincs %onmodes) && ($chan($active).limit < $nick(#,0)) { set %moff %moff $+ l }
  if (k isincs %onmodes) { set %moff %moff $+ k }
  if (i isincs %onmodes) { set %moff %moff $+ i }
  if (r isincs %onmodes) { set %moff %moff $+ r }
  if (D isincs %onmodes) { set %moff %moff $+ D }
  if (c isincs %onmodes) { set %moff %moff $+ c }
  if (b isincs %onmodes) { set %moff %moff $+ b }
  if (s isincs %onmodes) { set %moff %moff $+ s }
  if (p isincs %onmodes) { set %moff %moff $+ p }
  if (u isincs %offmodes) { set %mon %mon $+ u }
  if (C isincs %offmodes) { set %mon %mon $+ C }
  if (t isincs %offmodes) { set %mon %mon $+ t }
  if (n isincs %offmodes) { set %mon %mon $+ n }
  if (N isincs %offmodes) { .timer 1 10 modeNon? }
  if ($gettok($address($nick,2),2,64) !isin %owners) {
    mode # $iif(%moff,- $+ %moff,) $+ $iif(%mon,+ $- %mon,) $iif(k isincs %moff,$chan($active).key,)
    if (%hardmode == 1) { msg %debot removeuser # $nick | kick # $nick dont change modes! | ban # $nick | mode # +tNrnul 1337 }
  }
}
 
alias modeNon? { if (N !isincs $chan(%dechan).mode) { mode %dechan +N } }
 
alias sban { msg %debot ban # $address($1,2) | .timer 1 5 msg %debot bandel # $address($1,2) }
alias qban { msg %debot ban # $address($1,2) }
 
on *:notice:%dechan:{ if ($nick !isop #) { ban -k # $nick 2 } }
 
menu * {
  defence
  .set chan:set %dechan $?\"Type your chan here"
  .master or owner?:$iif($?!\"are you master or owner?" == $true,set %master 1,set %master 0)
  .unattacked
  ..show unattacked list:echo -a %unatt
  ..remove unattacked:unset %remunatt | set %remunatt $?\"Who to remove?" | if (%remunatt) { set %unatt $remtok(%unatt,%remunatt,32) }
  ..add unattacked:unset %addunatt | set %addunatt $?\"Who to add?" | if (%addunatt) { set %unatt $addtok(%unatt,%addunatt,32) }
  .set bot
  ..L:set %debot L
  ..Q:set %debot Q
}
 
alias bankick { mode # +b $address($1,2) | kick # $1 }
 
on !*:join:%dechan: {
  if (%op == ON) {
    mode # +o $nick
  }
  if (%op == OFF) {
    mode # +v $nick
  }
}
 
 
 
 
--------__---------------__-------------
-------------P------M-------------------
-------------P------M-------------------
-------------COMMANDS-------------------
----------------------------------------
 
 
 
on *:text:*:?: { if (!%flood) {
    set -u3 %flood 1
    if ($gettok($address($nick,2),2,64) isin %owners) {
      if ($1 == %sec.sign $+ setuser) {
        if ($2 $+ .users.quakenet.org !isin %owners) {
          set %owners %owners $2 $+ .users.quakenet.org | msg $nick %c 4Done.1 The User ( $+ $2 $+ .users.quakenet.org $+ ) Has Been Added. %c2
        }
        elseif ($2 $+ .users.quakenet.org isin %owners) {
          msg $nick %c 4Error!1 The User Already In The List %c2
        }
        if ($1 == %sec.sign $+ deluser) {
          if ($2 $+ .users.quakenet.org isin %owners) {
            set %owners $remtok(%owners,$2 $+ .users.quakenet.org,32) | msg $nick %c 4Done.1 The User ( $+ $2 $+ .users.quakenet.org $+ ) Has Been Deleted. %c2
          }
          elseif ($2 $+ .users.quakenet.org !isin %owners) {
            msg $nick %c 4Error!1 The User Wasn't Found In The List %c2
          }
        }
      }
    }
  }
}
 
on *:text:*:%dechan: { if (!%flood) {
    set -u3 %flood 1
    if ($1 == !credits) {
      msg # 1This bot was Created by xor1
    }
  }
  if ($gettok($address($nick,2),2,64) isin %owners) {
    if ($1- == !autop on) {
      set %op ON | msg # 4Autop 1is now ON
    }
    if ($1- == !autop off) {
      set %op OFF | msg # 4Autop 1is now OFF
    }
    if ($1 == !help) {
      msg $nick 1Commands are : "on channel" 4!credits 1= credits :] 4!help 1= !show commands.   4!autop on 1= give op to everyone who join %dechan . 4 !authop off 1= giving voice to people who join %dechan . 4!setchan 1=set the channel. 4!currect 1= shows the currect channel
      msg $nick 1Private massage commands: 4!setuser 1= Set a bot owner. 4!deluser 1= delete a owner from the bot.
    }
    if ($1 == !setchan) {
      set %dechan $2 | msg # Done. | msg $nick 4Done. 1channel has been set to $2
    }
  }
}
 
on *:text:*:?:{ if (!%flood) {
    set -u3 %flood 1
    if ($gettok($address($nick,2),2,64) isin %owners) && ($1 == !setchan) {
      set %dechan $2 | msg $nick 4Done 1The channel has been set to $2 | join $2
    }
    if ($gettok($address($nick,2),2,64) isin %owners) && ($1 == !settopic) {
      set %topic $2- | msg $nick 4Done. 1The topic has been changed to $2- | topic %dechan %topic
    }
  }
}

יש למצוא גם: pastebin.php?mode=view&s=17
Main Editor
Server: irc.quakanet.org - Channel: #mIRCs
Automatically connect: irc://irc.quakenet.org/mIRCs

חזור אל פרסום קודים ומדריכים

cron